ufabet

CSR กับการมัดใจผู้บริโภค

ในยุคที่สังคมและสื่อเดินทางสะดวกรวดเร็ว ไร้ซึ่งปัญหาในการสื่อสารซึ่งกันและกัน ทำให้ความคิดเห็น คำติชม

ส่งผ่านกันในหมู่ผู้บริโภค (Consumer) อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง จนบางครั้งการทำธุรกิจในสภาพแวดล้อมของสังคมในปัจจุบัน ผู้ประกอบการควรเข้าใจสิ่งที่คนในสังคมให้ความสนใจ กระแส (Trends) ที่กำลังเป็นข้อโต้แย้ง หรือเป็นสิ่งที่สังคมยืนหยัดเพื่อที่จะสนับสนุนในสิ่งนั้นๆ หรือที่เรียกว่า Social Stands นั่นเอง

ปัจจุบันนอกจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology) ที่ส่งผลกระทบในเรื่องของพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนในสังคมแล้ว หนึ่งในสิ่งที่ผู้บริโภคมองหามากกว่าคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของผลิตภัณฑ์และบริการที่จะได้รับแล้วก็คือ Corporate Social Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรณ์ทั้งในส่วนของ

สิ่งแวดล้อม (Environment), กฎหมาย (Laws), จริยธรรม (Ethics), บันทัดฐานของสังคม (Social norms) ซึ่งแต่ละองค์กรก็สามารถสื่อสารถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมได้ผ่าน กิจกรรม การปฏิบัติงานภายในองค์กร ความเชื่อขององค์กร ตลอดจนวิสัยทัศขององค์กร ซึ่งเป็นการปลูกฝังบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายๆ ด้าน เป็นต้น

CSR อาจเป็นคำที่ผู้ประกอบการคุ้นหูกันดี (CSR ยังถูกเรียกว่า corporate conscience, corporate citizenship หรือ responsible business อีกด้วย ) เพราะ CSR มีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ นั่นก็เพราะธุรกิจทุกธุรกิจต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ผูประกอบการนอกจากที่จะคิดถึงเพียงผลกำไรสูงสุดที่ธุรกิจจะสามารถทำได้แล้วยังควร

คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในและนอกองค์กร เช่น การดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรัพยากรภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสมบัติของผู้คนทุกคน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สังคมและธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติและยั่งยืน

ufabet

 

ความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมของผู้ประกอบการส่งผลให้ภาพลักษณ์ของกิจการเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคในสังคมแล้ว CRS

ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีผลต่อมุมมอง (Perception) ของนักลงทุนและลูกจ้างขององค์กรนั้นๆ อีกด้วย นอกจากนี้ปัจจุบันมีแนวคิดการลงทุนแบบ “การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม” หรือ Socially Responsible Investing (SRI) ยังเรียกว่า Impact Investment อีกด้วย โดยสนับสนุนแนวคิดของกิจการที่ส่งเสริมการประกอบการภายใต้กิจกรรม CRS เป็นเทรนด์การลงทุนในแห่งศตวรรษที่ 21 ที่น่าจับตามอง

หากอยากรู้ว่า CSR มีบทบาทสำคัญกับธุรกิจในปัจจุบันมากเพียงใด การเก็บข้อมูลสถิติชื่อเสียงของบริษัทโดย Reputation Institute (RI) ที่เป็นสถาบันจัดอันดับชื่อเสียงของบริษัท โดย CSR ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อชื่อเสียงของบริษัทด้วย โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับ 1 คือ บริษัท Lego ซึ่งสาเหตุที่ Lego ได้รับตำแหน่งนี้มาครองก็เป็นเพราะความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินธุรกิจอยู่ในกรอบของจริยะธรรม, การประกอบกิจการที่โปร่งใส, ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในการบริจาค, และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในขณะที่อันดับสองตกอยู่ที่บริษัท Microsoft ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำ CSR ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเช่น การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการกุศล Bill & Melinda Gates Foundation เป็นต้น

การทำ CSR ของธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ทั้งกิจการจะได้รับ ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่การปฏิบัตินั้นจะส่งผลที่ดีกลับสู่สังคมหรือไม่ อย่างไร หรือที่เรียกว่า Win-win Situation โดยกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการอาจนำมาใช้เป็นแนวทางในการริเริ่มทำ CSR ยกตัวอย่างเช่น

ufabet

  • กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม; กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ การเก็บขยะ หรือจะเป็นการวางนโยบายในการปฏิบัติงานง่ายๆ ภายในองค์กรเช่น การ Reuse กระดาษที่ใช้แล้ว ก็สามารถสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กรณ์ได้ กิจกรรมภายในองค์กรแม้จะเป็นการปฏิบัติกันภายในองค์กร ก็สามารถสื่อสารออกไปนอกองค์กรได้ผ่านคู่ค้าของธุรกิจเป็นต้น
  • กิจกรรมการบริจาคเงินหรือสิ่งของ; การบริจาคเงินหรือสิ่งของให้แก่ผู้ที่ต้องการและขาดแคลนสิ่งของต่างๆ ที่จำเป็น ก็ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหนึ่ง โดยผู้ประกอบการอาจเริ่มจากการช่วยเหลือภายในชุมชน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนเล็กๆ ก่อน เป็นการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
  • จริยะธรรมในการบริหารงาน; การสร้างวัฒนธรรมความเท่าเทียมภายในองค์กร การจ้างงานและใช้แรงงานอย่างมีจริยะธรรม ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดของการทำ CSR ซึ่งผู้ประกอบการนอกจากจะได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังทำให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปอย่างสงบสุข สามารถช่วยลดอัตราการเปลี่ยนงานในองค์กรได้อีกด้วย
  • กิจกรรมอาสาสมัคร; กิจกรรมอาสาสมัครอาจเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรช่วยเป็นอาสาสมัครเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ในการช่วยเหลือสังคม เช่น กิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือน้ำท่วม อาสาสมัครช่วยสอนหนังสือในถิ่นธุระกันดาร เป็นการปลูกฝังจิตอาสาให้แก่พนักงานได้ดีอีกด้วย

การตอบแทนสังคม และธุรกิจที่ช่วยส่งเสริมและดูแลสังคมในเวลาเดียวกัน มีแนวโน้มที่จะมัดใจ สร้างความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคได้มากกว่าธุรกิจที่หวังเพียงการสร้างผลประโยชน์จากสังคมเพียงอย่างเดียว นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรแล้ว การดูแล ช่วยเหลือและอนุรักษ์ทรัพยากรของสังคมให้ดี ยังส่งผลดีต่อทุกๆ ฝ่ายในระยะยาวได้อีกด้วย


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ hotelselectgarden.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated